این کتاب نتیجه مشاوره به ۳۰۰۰۰ نفر می باشد

محمود مردانی در حال انجام

مشاوره لاغری

ارشد فیزیولوژی 

عضو انجمن تغذیه ایران

عضو نظام پزشکی ایران

کارشناس علوم تغذیه

مشق شب مامان

 خانم عصمت گودرزی

نویسنده کتاب مشق شب مامان

تجربه ۲۵ سال کار آموزشی